Info

Info

Dalyvavimo ir rungčių pasirinkimo informacija

1. Inlay Art embellished with Swarovski® Čempionatas turi 6 skirtingas rungčių nominacijas:

* 3 rungtis, vykstančias varžybų zonoje

– Saloninis nagų dizainas

– 3D Luxury 4 tipsų nagų dizainas

– Fancy Body-Art

* 3 iš anksto paruoštų darbų neakivaizdines rungtis

– Inlay Box – inkrustacija

– Crystal Poster

– Freestyle Inlay inkrustacija

2. Nominacijos skirstomos į kategorijas, pagal dalyvių pasiekimus ir statusą:

* Rungtis – BodyArt

Neskirstoma į kategorijas. Visi užsiregistravę dalyviai, dalyvauja toje pačioje kategorijoje. Išimtis taikoma mokytojams ir jų komandoms. Užsiregistravę mokytojai, turi pranešti iš anksto apie jų statusą.

* Rungtys – Saloninis nagų dizainas ir 3D – 4 tipsų prašmatnusis dizainas

– Kategorija Debiutas

Dalyvis patenka į šios rungties Debiuto kategoriją, kuomet jis nėra niekada dalyvavęs čempionatuose ir/ar panašaus tipo rungtyse. Dalyvavę panašaus tipo rungtyse, tačiau nelaimėję prizinių vietų dalyviai, pakartotinai dalyvauja Debiuto kategorijoje.

Mokytojai negali dalyvauti šioje kategorijoje.

– Kategorija Master

Dalyvis patenka į Master kategoriją, kuomet jis yra dalyvavęs panašaus tipo rungtyje ir yra užėmęs prizinę vietą. Mokytojai automatiškai patenka į Master kategoriją, neatsižvelgiant į metų stažą ir laimėtų prizinių vietų skaičių.

* Rungtys – Box/inkrustacija, Crystal Poster ir Freestyle inkrustacija

– Kategorija Debiutas

Dalyvis patenka į Debiuto kategoriją, kuomet jis nėra niekada dalyvavęs jokiame čempionate ir/ar panašioje rungtyje. Mokytojai negali dalyvauti šioje kategorijoje.

– Kategorija Master

Dalyvis patenka į Master kategoriją, kuomet jis jau yra dalyvavęs bet kokiame čempionate ir yra užėmęs bet kokią prizinę vietą (1,2,3). Mokytojai automatiškai patenka į Master kategoriją.

– Kategorija Veteranas

Dalyvis patenka į Veterano kategoriją, kuomet jis jau yra dalyvavęs čempionatuose (Master ar panašiose kategorijose) ir yra laimėjęs daugiau nei 3 kartus – pirmas vietas. Šioje kategorijoje gali dalyvauti Meistrai, Mokytojai, Teisėjai.

 

* Dalyvis privalo pranešti apie savo laimėjimus kituose čempionatuose. Tokiu būdu užtikrinsime skaidrų ir teisingą dalyvavimą bei kategorijos parinkimą.

* Dalyvis privalo pranešti, jog jis yra Mokytojas, Instruktorius, Treneris – Manikiūro, Vizažo, Kirpėjų, Grožio Specialistų srityse.

 

Registracijos-dalyvio mokestis

• Dalyviai gali dalyvauti tiek 1-oje nominacijoje tiek keliose.

• Neakivaizdinėse rungtyse, 1-oje nominacijoje, gali pateikti maksimalų 3 darbų skaičių.

• Dalyvio mokestis:

– 1 nominacija – 70€

– 2 nominacijos – 120€

– 3 nominacijos – 180€

–  4 ir daugiau – 240 €

– Body art nominacija – 90€ (bendra suma visiems dalyviams komandoje)

 

 

Bendros taisyklės

1. Konkurse gali savarankiškai dalyvauti ne jaunesni nei 18 m. asmenys, o nepilnamečiai –

ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus – tik turėdami tėvų (įtėvių, globėjų ir pan.) rašytinį

sutikimą.

2. Registruodamasis dalyvavimui Konkurse, asmuo patvirtina, kad jis yra 18 m. amžiaus

ar vyresnis ir sutinka su šiomis Taisyklėmis, arba, kad jis yra ne jaunesnis kaip 16 m.

amžiaus ir apie savo dalyvavimą konkurse yra informavęs tėvus (įtėvius, globėjus ir

pan.), kad tiek nepilnametis, tiek jo tėvai su Konkurso taisyklėmis yra susipažinę ir su

jomis sutinka. Jeigu Konkurse dalyvauja nepilnametis asmuo, už visus jo veiksmus

prieš Konkurso organizatorių ar suinteresuotus trečiuosius asmenis atsako tėvai

(įtėviai, globėjai ar pan.).

3. Paaiškėjus, kad Konkursui užsiregistravusio asmens pateikta informacija apie tai, kad

jis yra pilnametis/ nepilnametis, ir/ar kad nepilnamečio tėvai (įtėviai, globėjai ar pan.)

yra susipažinę su šiomis taisyklėmis bei su jomis sutinka, yra melaginga ar klaidinga,

Konkurso organizatorius turi teisę vienašališkai pašalinti tokį dalyvį iš Konkurso ir

reikalauti atlyginti nuostolius, patirtus dėl tokių dalyvio veiksmų.

4. Dalyvius vertina ir nugalėtojus išrenka Konkurso organizatoriaus sudaryta vertinimo

komisija pagal savo numatytas taisykles. Teisėjų komisiją sudarys nemažiau nei 5

teisėjų komanda iš įvairių Europos šalių.

5. Konkurso organizatorius pasilieka sau teisę koreguoti šias Taisykles. Apie šiuos

pakeitimus Konkurso organizatorius nedelsdamas paskelbia Tinklalapyje ir informuoja

jau užregistruotus dalyvius.

6. Dalyvis sutinka, kad konkursui jo pateikta informacija būtų matoma ir viešai prieinama

visiems lankytojams, teisėjams bei dalyviams ir šie duomenys gali būti naudojami

rinkodaros tikslais.

7. Asmens duomenys tvarkomi remiantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos

įstatymu.

8. Konkurso organizatorius neprisiima atsakomybės už Dalyvio pateiktos informacijos

(duomenų) turinį, už jos neatitikimą teisės aktams, šių Taisyklių reikalavimams,

2 Taisyklės sudarytos

2018-06-18

moralės ar etikos normoms, taip pat jokiais atvejais neprisiima atsakomybės ir

jokiomis aplinkybėmis negali būti atsakingas už bet kokią žalą, patirtą dėl informacijos

(duomenų) patalpinimo Tinklalapyje ar kitokio paviešinimo.

9. Norėdami dalyvauti konkurse, asmenys turi iš anksto užsiregistruoti interneto

svetainėje www.inlayartchamp.org , Facebook paskyroje Inlay Art embellished with

Swarovski ® international Championship ar el. paštu ir sumokėti registracijos mokestį.

Neatlikus registracijos ir registracijos įmokos apmokėjimo – asmenys konkurse

dalyvauti negalės.

10. Konkurso dalyviai gali dalyvauti vienoje, keliose ar visose konkurso rungtyse.

11. Neakivaizdinėse rungtyse dalyvaujantys darbai turi būti pristatyti čempionato

organizatoriams konkurso dieną Rugsėjo 22 iki 8 val. ar dieną prieš Rugsėjo 21 d. –

prieš tai suderinus laiką su organizatoriais.

12. Varžybų zonoje dalyvaujantys meistrai privalo atvykti į varžybų zoną likus mažiausiai

30 minučių iki rungties pradžios. Pasiruošti darbo vietai.

13. Konkurso organizatorius pasilieka teisę nepriimti į rungtį vėluojančių dalyvių.

Maksimalus priimtinas vėlavimas ir registracija – 10 minučių.

14. Varžybų zonoje – Likus 20-čiai minučių iki rungties pradžios bus skelbiamas

„atokvėpio“ (breathing) laikas, kurio metu bus pravestas rungties instruktažas. Dalyviai

negalės liesti modelio, įrankių, medžiagų. Kitu atveju, bus skiriami baudos taškai.

15. Dalyvaujantiems rungtyse, kurios vyks varžybų zonoje, bus suteikiami stalai,

apšvietimo lempos, prailginimo laidai, šiukšlių maišai. Dalyvis privalo pasirūpinti

reikalingomis priemonėmis dizainams atlikti, įrankiais bei elektros prietaisais, kaip UV

lempa ar kiti reikalingi prietaisai dizaino atlikimui.

16. Pasibaigus rungties laikui, dalyviai privalo nutraukti atliekamą darbą. Jie turi atsistoti ir

pasišalinti iš varžybų zonos. Kuomet teisėjai paims darbus / išves modelius, dalyvis

galės susitvarkyti darbo vietą ir susirinkti savo reikmenis.

17. Bet kuris dalyvis nesilaikęs taisyklių gali būti diskvalifikuotas salės teisėjų.

18. Rungčių laimėtojai bus renkami pagal surinktų balų skaičių. Teisėjai vertindami darbus

remsis taisyklėse įvardintais kriterijais bei nustatytais minimaliais/maksimaliais balų

skaičiais.

19. Vertinimo dokumentai su visais balais bus paviešinti tą pačią dieną po apdovanojimų

įteikimų.

20. Visi dalyviai turi teisę pateikti prašymus perskaičiuoti balus ar paaiškinti kiekvieno

vertinimo kriterijaus skaičiavimo metodiką.

21. Darbai pažeidžiantys kitų darbų/vaizdų autorines taises bus automatiškai

diskvalifikuojami ir nepriimami. Prašome naudotis savo vaizduote ir sukurti

nekopijuojančius, unikalius kūrinius.

22. Rungčių, vykstančių varžybų zonoje, teisėjai nematys. Vyks „aklas“ teisėjavimas. Tai

padės išlaikyti sąžiningą darbų įvertinimą. Modeliai ir darbai bus žymimi atsitiktiniais

skaičiais, kuriuos rungčiai pasibaigus užklijuos salės teisėjai.

23. Visi dalyviai atlikę registraciją gaus Dalyvio pažymėjimą.

24. Prizinių (1, 2, 3) vietų laimėtojai gaus Čempionato Inlay Art embellished with

Swarovski® Crystals laimėjimo pažymėjimą, prizus iš Organizatorių (UAB Ciklanta,

UAB Grožio Aljansas), bei remėjų. Prizai bus skelbiami iš anksto.